Menu
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim, Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka, IČO: 50 235 311, sídlom Štúrova 1249, 952 01 Vráble, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Po, vložka č.: 10301/N.

ČLÁNOK 1.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom pred samotným objednaním tovaru.

2. Odoslaním objednávky alebo podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmto Reklamačným poriadkom oboznámil vrátane predbežného oboznámenia pred uzavretím zmluvy a že s ním výslovne súhlasí, a to v platnom a účinnom znení k okamihu odoslania objednávky. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim

3. Definície pojmov obsiahnutých v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v Rámcovej kúpnej zmluve. Ak tento Reklamačný poriadok nedefinuje pojem, rozumie sa v zmysle definovanom v Rámcovej kúpnej zmluve. Ak nie je definovaný ani tam, rozumie sa v zmysle, v ktorom sa používa v zákonoch.

4. Tento Reklamačný poriadok Predávajúceho je verejne dostupný na internetových stránkach Predávajúceho a v papierovej podobe v mieste sídla organizačnej zložky Predávajúceho.

ČLÁNOK 2.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenie sa riadia príslušnými všeobecne záväznými ustanoveniami, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prechode nebezpečenstva škody:

 • (a) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak si tieto nedohodli, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca deklaroval,
 • (b) odpovedá kvalite alebo vyhotovením predlohe (podľa Materiálovej špecifikácie), pokiaľ bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené predlohou,
 • (c) je v stanovenom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • (d) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a technických noriem.

4. Tovar je vadný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru, a tiež vady v dokladoch potrebných pri používaní tovaru.

5. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, ak Kupujúci vedel, že tovar má pred prevzatím tovaru vadu alebo ak sám vadu spôsobil.

6. Vzhľadom na spôsob ďalšieho použitia tovaru Kupujúcim, Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne vady vyplývajúce z ďalšieho skladovania, spracovania, zmiešania alebo iného použitia tovaru. Od okamihu použitia tovaru podľa predchádzajúcej vety nie je Predávajúci zodpovedný za vady tovaru.

7. Množstvo dodaného tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať pri prevzatí tovaru a akékoľvek odchýlky je povinný uviesť na dodacom liste. Na neskôr uplatnené vady v množstve tovaru sa nebude prihliadať.

8. Vady v kvalite tovaru je Kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke tovaru a s náležitou starostlivosťou zistiť. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6 tohto článku.

9. V prípade reklamácie akosti dodaného tovaru zo strany Kupujúceho, je tento povinný reklamovaný tovar uchovať v pôvodnom balení s expedičným štítkom, z ktorého budú dohľadateľné údaje o dodanom materiáli.

10. Práva z vadného plnenia sa nevzťahujú na poškodenia vzniknuté najmä:

 • (a) mechanickým poškodením tovaru,
 • (b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, do ktorého je tovar určený Predávajúcim alebo priamo výrobcom,
 • (c) neodborným zachádzaním, obsluhou alebo zanedbaním náležitej starostlivosti o tovar,
 • (d) poškodením následkom nadmerného zaťažovania alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokladoch alebo so všeobecnými zásadami,
 • (e) prevedením nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov tovaru,
 • (f) spracovaním, ak vznikla vada v dôsledku tohoto spracovania,
 • (g) poškodením vis major.

ČLÁNOK 3.

UPLATŇOVANIE PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIA)

1. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu všetky vady po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosti zistiť. Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby čo najskôr oznámil Predávajúcemu zistené vady, pričom Kupujúci je povinný uplatniť zistené vady u Predávajúceho najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. Skryté vady zistené pri spracovaní tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu ihneď po tom, ako ich zistil alebo pri náležitej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 dní odo dňa ich zistenia.

2. Reklamáciu uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese sídla jeho organizačnej zložky alebo emailom na e-mailovej adrese Predávajúceho: uctorc@r-compounding.sk. Momentom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy Predávajúci obdrží od Kupujúceho oznámenie o reklamácií spolu s opisom vady, spôsobom jej prejavenia, frekvenciou výskytu a dňom, kedy došlo k prejaveniu vady, spolu s fotografiami vadného tovaru. Kupujúci poskytne svoje kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo a e-mail) spolu s požadovaným spôsobom vybavenia jeho reklamácie.

3. Kupujúci priloží k reklamácií príslušný účtovný doklad alebo dodací list. Pokiaľ sa jedná o opakovanú reklamáciu, tak priloží aj doklad o reklamácií.

4. Predávajúci okamihom doručenia úplného oznámenia o reklamácií začne reklamačné konanie. Kupujúci je povinný poskytnúť požadovanú súčinnosť na vyriešenie jeho reklamácie. Predávajúci je oprávnený požiadať o osobnú prehliadku reklamovaného tovaru z dôvodu posúdenia vád, ktoré vznikli po predchádzajúcom oznámení Kupujúcim a Kupujúci je povinný povoliť Predávajúcemu osobnú prehliadku reklamovaného tovaru. Prehliadky sa môže zúčastniť aj Predávajúceho spolupracujúce osoby, znalci a technická podpora. Predávajúci nie je v omeškaní s vybavovaním reklamácie, ak mu Kupujúci neumožnil prehliadku tovaru, na ktorom sa vyskytli vady.

5. O reklamácií sa rozhodne najneskôr do 60 dní odo dňa jej uplatnenia. Do tejto doby sa nezahŕňa čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia vady. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe riešenia reklamácie, prípadne odôvodnenie odmietnutia reklamácie Predávajúcim. 60-dňová lehota môže byť predĺžená aj po dohode s Kupujúcim.

6. V prípade zistenia vád musí byť tovar vrátený v rovnakom stave, v akom ho Kupujúci prevzal, inak má Predávajúci právo odmietnuť prevzatie tovaru do reklamácie. Predávajúci tovar do reklamácie prevezme, pokiaľ sa jedná o bežné opotrebenie alebo znečistenie.

7. Právo z vadného plnenia nemožno uplatniť na tovar, ktorý bol už spracovaný, zmiešaný alebo inak použitý. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody vyplývajúce zo spracovania, zmiešania alebo iného použitia tovaru v čase, kedy sa na ňom vyskytli vady, prípadne potom, kedy bolo možné tieto vady zistiť.

8. Pokiaľ je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 • (a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru v bezvadnom stave alebo dodaním chýbajúceho tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vád neprimerané. Ak sa vada týka iba časti tovaru, môže Kupujúci požadovať výmenu len tejto časti tovaru. Ak to je vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady,
 • (b) na odstránenie vady opravou tovaru,
 • (c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • (d) odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy.

9. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10. Kupujúci nemôže zmeniť spôsob riešenia reklamácie bez súhlasu Predávajúceho, to však neplatí, ak Kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa javí ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, má Kupujúci rovnaké práva, ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

11. Kým si Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže Predávajúci na základe vlastného uváženia odstrániť, a to opravou vady alebo dodaním nového tovaru.

12. Ak Predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu odmietne odstrániť, Kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nemôže zmeniť túto voľbu bez súhlasu Predávajúceho.

13. Pri dodaní nového tovaru vráti Kupujúci Predávajúcemu pôvodne dodaný tovar na svoje náklady.

14. Žiadna zo strán nemá právo na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s reklamačným konaním.

ČLÁNOK 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2017 a zrušuje predošlé dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim týkajúce sa reklamačného konania a zodpovednosti za vady.

2. Všetky reklamačné procesy sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky a sú záväzné pre všetky zúčastnené strany.

Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka